Duchowość

Jesteśmy franciszkankami i staramy się żyć duchem św. Franciszka z Asyżu.

Jego duchowość jest dla nas źródłem naszych podstawowych wartości. Są to:

Doświadczenie Jezusa Chrystusa

Franciszek przylgnął do Jezusa. Poznał przede wszystkim, że Jezus jest Bogiem-Człowiekiem i że jako człowiek cierpiał, był ubogi, był sługą, szukał grzeszników. Duchowość św. Franciszka jest na wskroś chrystocentryczna. Sam doświadczył Chrystusa jako Osobę pokorną, ubogą, prostą, posłuszną, jako wcieloną Miłość. Ten obraz przekazał swojej rodzinie zakonnej, Kościołowi i całej ludzkości.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Franciszek pragnął naśladować Chrystusa. Naśladowanie to wyrastało z miłości i do miłości prowadziło.

Nasz Założyciel, bł. o. Honorat, pisał o duchu franciszkańskim, że „jest duchem seraficznym, wprost z Ewangelii zaczerpniętym”. Duch seraficzny to duch serafinów, aniołów, którzy według prorockiego widzenia Izajasza stoją najbliżej Boga i wpatrując się w Niego, nieustannie Go wielbią i adorują, śpiewając: „Święty, święty, święty…” (Iz 6,1-7). Miłość seraficka jest więc miłością adorującą i wielbiącą Boga. Zasadniczym rysem ducha franciszkańskiego jest zatem miłość do Boga, wyrażona w modlitwie adoracyjnej i uwielbiającej.

Czytaj więcej …