Zgłoszenie na rekolekcje

Aby wziąć udział w rekolekcjach/dniach skupienia, organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa (zwane dalej Organizatorem), należy dostarczyć Organizatorowi „Zgodę na udział” (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) lub „Zgłoszenie udziału” (w przypadku Uczestników pełnoletnich). W tym celu należy wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić i zabrać ze sobą na rekolekcje/dni skupienia lub jego skan przesłać na adres: powolaniazsj@slugi.pl.

Zgłoszenie-udziału – uczestnik pełnoletni

Zgoda-na-udział – uczestnik niepełnoletni

Regulamin dla Uczestników rekolekcji/dni skupień organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa (zwane dalej Organizatorem)

Rekolekcje/dni skupienia mają charakter religijny, ich celem jest umocnienie i pogłębienie wiary Uczestników.

Uczestnik jest zobowiązany do:

– przekazania Organizatorowi „Zgłoszenia udziału” (Uczestnik pełnoletni) bądź „Zgody na udział” (Uczestnik niepełnoletni), co jest warunkiem uczestnictwa,

– zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania,

– przestrzegania planu dnia przedstawionego przez Organizatora,

– przestrzegania zakazu posiadania i spożywania używek: papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych,

– wykonywania poleceń i dostosowywania się do nakazów i zakazów Organizatora,

– przestrzegania punktualności,

– informowania Organizatora o każdej sytuacji niebezpiecznej, niepokojącej oraz o uszkodzeniu rzeczy czy zaistniałych awariach,

– dbania o czystość pomieszczeń i otoczenia budynku rekolekcyjnego oraz pozostawienia zastanego porządku w zajmowanym pokoju,

– kultury zachowania w słowach, gestach i działaniach.

Naruszenie powyższego Regulaminu powoduje:

– upomnienie Uczestnika przez Organizatora,

albo

– poinformowanie rodziców bądź opiekunów prawnych Uczestnika o konieczności natychmiastowego opuszczenia rekolekcji bądź dnia skupienia przez Uczestnika.

Już niedługo…
close slider

Brak wydarzeń w najbliższym czasie