Zgłoszenie należy wydrukować i przywieść ze sobą na rekolekcje lub wydrukować i wypełniony skan przesłać na adres: powolaniazsj@slugi.pl. Dostarczenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach.

Pobierz i wypełnij odpowiedni plik:

Uczestnik-pełnoletni-z-przep-sanep

Uczestnik-niepełnoletni-z-przep-sanep

Regulamin dla uczestników rekolekcji i dni skupień organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa (zwane dalej Organizatorem)

Organizowane spotkania mają charakter religijny, celem jest umocnienie i pogłębienie wiary.

Uczestnik jest zobowiązany do:

– przekazania Organizatorowi karty zgłoszeniowej, która jest warunkiem uczestnictwa,

– zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania,

– przestrzegania planu dnia przedstawionego przez Organizatora,

– przestrzegania zakazu posiadania i spożywania używek: papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych,

– wykonywania poleceń i dostosowywania się do nakazów i zakazów Organizatora oraz do punktualności,

– informowania Organizatora o każdej sytuacji niebezpiecznej, niepokojącej oraz o uszkodzeniu rzeczy czy zaistniałych awariach,

– dbania o czystość pomieszczeń i otoczenia budynku rekolekcyjnego oraz pozostawienia zastanego porządku w zajmowanym pokoju,

– kultury zachowania w słowach, gestach i działaniach.

Naruszenie powyższego Regulaminu powoduje:

– upomnienie uczestnika przez Organizatora,

albo

– poinformowanie rodziców bądź opiekunów prawnych uczestnika o konieczności natychmiastowego opuszczenia rekolekcji bądź dnia skupienia przez uczestnika.

 

Już niedługo…
close slider

Brak wydarzeń w najbliższym czasie