Nowenna przed świętem błogosławionego Honorata Koźmińskiego – Rok I
1 lipca 2019
Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok C
1 lipca 2019

Nowenna przed świętem błogosławionego Honorata Koźmińskiego – Rok II

ROK II (trwa od 4 do 12 października)

Uwielbiajmy Boga za życie, świętość i dzieło O. Założyciela. Za przyczyną Błogosławionego módlmy się za kapłanów, za spowiedników i kierowników duchowych.

Modlitwa na każdy dzień

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny za życie, świętość i dzieło Błogosławionego Ojca Honorata. Za Jego przyczyną prosimy Cię o pomoc i światło Twego Ducha dla kapłanów, zwłaszcza dla tych, którzy towarzyszą nam na drogach naszego zmagania się o świętość życia. Daj nam moc, / abyśmy za przykładem naszego Założyciela, żyły pełnią swego powołania i dążyły do doskonałej miłości Boga i bliźniego. Amen.

Dzień I: Miłość seraficzna 4 października

„Święty Franciszek, jak przystało na doskonałego naśladowcę Chrystusa, porywał się na wszystko, co tylko widział w umiłowanym swym Panu. Chrystus ukrzyżowany był dla niego jakby pierwowzorem i owym szczytem doskonałości, na który ciągle się zapatrywał, do którego ciągle wszystkimi siłami dążył… Duch seraficzny św. Franciszka chyba tylko ewangelicznym nazywać się może, bo całą treść doskonałości ewangelicznej w sobie zawiera” (Św. Franciszek).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam ducha seraficznej miłości Boga i bliźniego. Amen.

Dzień II: Eucharystia 5 października

„W tajemnicy Eucharystii ponawia się życie ukryte Pana Jezusa, bo On tu jest bardziej ukryty niż w Nazarecie. Tam krył się pod postacią ludzką, tu pod postacią chleba, tam przez trzydzieści lat, tu przez tyle wieków – tam dawał przykład posłuszeństwa świętemu Józefowi, tu kapłanom, na których głos jest posłuszny i zatrzymuje się póki im się podoba” (Eucharystia skarbem…).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam łaskę życia Eucharystią, ofiarą i w dziękczynieniu. Amen.

Dzień III: Adoracja Boga 6 października

„Adoracja jest najwymowniejszym aktem wiary, pokory, miłości, żalu, uwielbienia. Akt milczącej adoracji, to akt uniwersalny, wszystkie akty w sobie zawierający… Prawdziwie adorować Boga, to jest – oprócz zewnętrznych form – czynić akty wiary, nadziei, miłości, pokory, posłuszeństwa, zaparcia się siebie, cierpliwości itp.” (Eucharystia skarbem…).

Błogosławiony Ojcze Honoracie uproś nam ducha kontemplacji i adoracji, oraz umiejętność życia Bogiem w codzienności. Amen.

Dzień IV: Oddanie się Maryi 7 października

„W pokorze serca a szczerości umysłu, w zgodzie wzajemnej, z ufnością największą oddajcie się Maryi w opiekę, gotowi będąc na wszystko byle znaleźć Boga. Podajcie Jej swe ręce, niechaj was prowadzi, kędy się Jej podoba… Bądźcie pewne, że nie znajdziecie lepszego środka na okazanie Bogu miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu, bo innej drogi do Boga nie mamy, jak tylko przez Jej świętość niepokalaną” (Kazania).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, który oddałeś się Maryi w niewolę miłości, uproś nam ufną, pełną oddania miłość do naszej Matki, Pani i najwyższej Przełożonej. Amen.

Dzień V: Czystość serca 8 października

„Bóg chciał nam przypomnieć i świetnością Niepokalanego Poczęcia utwierdzić na zawsze w pamięci naszej te słowa… iż wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy były świętymi i niepokalanymi przed oczyma Jego w miłości… Oto takimi będąc pocieszymy Jezusa; takimi będąc, staniemy się prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa… Trzeba, aby ta miłość Jezusa na podobieństwo Maryi tak ogarnęła serca nasze, iżby w nich już nic innego znaleźć miejsca nie mogło, oprócz samego Jezusa. Aby w rzeczy samej stał się dla nas wszystkim” (Przemówienia okolicznościowe).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam łaskę czystości serca i miłowania Boga ponad wszystko oraz naśladowania Maryi w życiu codziennym. Amen.

Dzień VI: Zjednoczenie z Jezusem Ukrzyżowanym 9 października

„Jeśli chcemy poznać szerokość, głębokość i rozległość miłości Jezusa idźmy na Kalwarię i przypatrzmy się Ukrzyżowanemu. Niewymowne cierpienia oznajmiają niewypowiedzianą miłość… Kiedyż zacznę Cię miłować tak, jak na to zasługujesz?” (Notatnik duchowy).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, który przeżywałeś swoje cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym uproś nam łaskę zrozumienia wartości cierpienia i chętnego podejmowania go z miłości do Jezusa, gdyż – jak sam powiedziałeś: „miarą miłości jest kochać bez miary”. Amen.

Dzień VII: Duch służby 10 października

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego… Zwróć uwagę na pokorę Matki Bożej, która pomimo swego wyniesienia nazywa się służebnicą. Ucz się od Niej najgłębszej pokory, która Boga samego sprowadza z nieba do serca. Obieraj sobie zawsze ostatnie miejsce, pragnąc być sługą wszystkich i ten tytuł przekładaj nad inne, jak to uczyniła Najświętsza Panna. Chętnie oddawaj innym wszelkie posługi” (Kazania).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam ducha służby i łaskę służenia Bogu w Jego sługach, a naszych bliźnich. Amen.

Dzień VIII: Świadectwo życia 11 października

„Nie tylko więc nie należy ustawać w modłach, pokutach i wierności w pełnieniu tego, cośmy Bogu przyrzekli, ale je trzeba jeszcze przymnożyć. A mówię to nie tylko do wszystkich w ogóle, ale i do każdej z Was osobno. Niech każda pamięta, że jedna choćby dusza poświęcona Bogu może wiele dobrego uczynić, ale i wiele złego ściągnąć… Nikt nie może wiedzieć, jakie skutki w rozmiarach Opatrzności Bożej są przywiązane do jego wierności lub niewierności… Niech przeto każda złoży na ofiarę Bogu swoje postanowienie być wierniejszą odtąd… i niech będzie przekonana, że nic pożyteczniejszego dla dobra ogółu uczynić nie może” (Listy okólne).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam łaskę mężnego świadczenia o Miłości i właściwego odczytywania znaków czasu. Amen.

Dzień IX: Wierność powołaniu 12 października

„Pozostaje nam teraz… zaczynać jakby na nowo służbę Pańską i zaczynać ją z większą gorliwością , niż miałyśmy przedtem i z lepszym zrozumieniem znaczenia tych wszystkich rzeczy zakonnych i ich celu, który dawniej był dla nas ukrytym… Pamiętajmy, że o to głównie nam chodzić powinno, abyśmy były dobrymi zakonnicami. […] To jest ten owoc godny Ewangelii, którego Bóg od na wymaga; jeżeli ten znajdzie, wszystkim dla niego błogosławić będzie” (Przemówienia).

Błogosławiony Ojcze Honoracie, uproś nam łaskę gorliwości w wypełnianiu powołania i konsekwentnego naśladowania Jezusa Chrystusa naszego Pana i Mistrza. Amen.