Nasze
Zgromadzenie

Jesteśmy żeńskim zgromadzeniem zakonnym założonym w 1884 roku przez bł. Honorata Koźmińskiego i Eleonorę Motylowską. Nasz Założyciel odważnie odczytywał znaki czasu i zakładał zgromadzenia życia ukrytego, dla których świadectwo ewangelicznego życia było podstawową i ponadczasową formą apostolstwa. Sługi Jezusa posłane zostały do środowisko służących, które były w tamtych czasach na marginesie życia społecznego. Duchowość franciszkańska miała naznaczać nasz charyzmat służby w ukryciu.

Żyjemy duchowością franciszkańską. Naszym charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który służył ludziom i żył w ukryciu w Nazarecie.

Służymy Jezusowi na dwa sposoby: bezpośrednio przez życie trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz modlitwę, pokutę, ofiarę i tworzenie wspólnoty, a także pośrednio w bliźnich, zwłaszcza w dziewczętach i kobietach.

Jezus Chrystus Sługa jest naszym Panem i Oblubieńcem. W naśladowaniu Go idziemy za Maryją, Jego Matką, gdyż Ona sama siebie nazwała służebnicą Pańską. Zewnętrznie nie różniła się od ówczesnych kobiet, jej Boże macierzyństwo było ukryte dla ludzi, dlatego jest dla nas wzorem ukrytej służby Bogu i bliźnim.

Nasza duchowość jest zakorzeniona w życiu i postawie św. Franciszka z Asyżu. Jest on naszym duchowym ojcem i wzorem do naśladowania w pełnieniu woli Bożej, modlitwie, zapale ewangelizacyjnym i służebnej miłości wobec bliźnich.

Bł. Honorat Koźmiński nazwał konsekrację zakonną „tajemnicą królewską” osoby powołanej do służby Bożej. Jak o każdej tajemnicy, tak i o tej mówimy tylko nielicznym. Nie pokazujemy, że jesteśmy zakonnicami, nie nosimy habitów. Staramy się być gorliwymi katoliczkami. Życie ukryte pomaga nam dążyć do świętości i uczy nas pokory. Ułatwia nam apostołowanie, gdyż możemy docierać do osób i środowisk dalekich, a nawet niechętnych i wrogich Bogu i Kościołowi.

Głównym zadaniem apostolskim Zgromadzenia jest służenie dziewczętom i kobietom. Czynimy to pomagając im zwłaszcza w przygotowaniu się do odpowiedzialnego życia zgodnego z Ewangelią i własnym powołaniem oraz do podjęcia pracy zawodowej i świadczenia o Jezusie Chrystusie. Prowadzimy rekolekcje, dni skupienia i kursy, udostępniamy stancje, bursy i hostele, pomagamy znaleźć pracę.

Wspieramy także rodziny, pomagając im w wychowywaniu dzieci przez prowadzenie świetlic środowiskowych, szkoły, przedszkola, katechizację, a także przez spotkania formacyjne dla rodziców.

Wspomagamy osoby niepełnosprawne i starsze w domach opieki.

Wszystkie te prace pełnimy jako powierzone nam przez Jezusa Chrystusa Sługę, zatroskanego o każdego człowieka.

W 1992 r. Zgromadzenie podjęło pracę na misjach w Boliwii, służąc tamtejszym mieszkańcom przez głoszenie Chrystusa, przygotowanie do sakramentów świętych, obsługę kościołów i kaplic, roznoszenie Jezusa Eucharystycznego do chorych, pracę w szkołach, przedszkolach, przychodniach zdrowia, wspomaganie biednych i uczestniczenie w wyprawach ewangelizacyjnych do miejsc położonych daleko od centrów pastoralnych. Za pośrednictwem naszych misjonarek można objąć duchową adopcją dzieci boliwijskie, żyjące w trudnych warunkach.

Obecnie żyjemy, modlimy się i podejmujemy pracę w 31 wspólnotach w Polsce, w Boliwii, na Ukrainie, w USA i we Włoszech.

Przy Zgromadzeniu istnieje Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi dla dziewcząt i kobiet, mających powołanie do życia konsekrowanego Bogu w świecie i do apostolstwa w łączności ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, poza życiem wspólnym. Córki Maryi apostołują przede wszystkim przykładem życia we własnym środowisku rodziny i pracy.

Nasza formacja zakonna zaczyna się okresem aspiracji, po której następuje roczny postulat, dwuletni nowicjat oraz sześcioletni okres ślubów czasowych, uwieńczony wieczystą profesją zakonną.

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Warszawie, a nowicjat – w Otwocku. W Boliwii nowicjat znajduje się w Cochabamba.