ŚDM Panama 2019 – tydzień w diecezjach
23 stycznia 2019
Spotkanie z p. Wandą Półtawską
6 maja 2019

Czuwanie Sług Jezusa na Jasnej Górze

W nocy z 31.03./1.04.2019 r. na Jasnej Górze odbyło się modlitewne czuwania Sług Jezusa w intencji uproszenia powołań do Zgromadzenia i o dobre przygotowanie do zbliżającej się XVII Kapituły Generalnej.

Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim. Centralnym punktem czuwania była Eucharystia, sprawowana przez o. Włodzimierza Ogorzałka, paulina. Ojciec też wygłosił konferencję, w której mówił o odkrywaniu swojego powołania do życia zakonnego, dzielił się wiarą oraz dawał świadectwo swojej posługi misyjnej w Afryce. Podczas adoracji Sługi Jezusa uwielbiały Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, dziękowały za łaski otrzymane podczas sześciu lat posługi obecnego Zarządu Generalnego, prosiły o nowe powołania do Zgromadzenia, modliły się o świętość życia dla każdej siostry oraz o światło Ducha Świętego na czas Kapituły Generalnej. W czasie czuwania u stóp Matki Bożej nie zabrakło modlitwy różańcowej.

Rozważania różańcowe zaczerpnięte zostały z Pisma św. oraz pism Założycieli Zgromadzenia: bł. O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna i Matki Eleonory Motylowskiej (czytaj w zakładce rozważania różańcowe). Poszczególne tajemnice prowadzone były w językach krajów, w których posługują siostry: hiszpańskim, włoskim, ukraińskim, angielskim i polskim.

Noc czuwania zakończyła modlitwa – zawierzenia Zgromadzenia Matce Bożej, którą przygotowała i poprowadziła Przełożona Generalna.

Akt Zawierzenia

[…]

Maryjo, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Maryjo, nasza Matko, Królowo i Najwyższa Przełożono.
Klęcząc przed Twoim Cudownym Wizerunkiem, przed który błogosławiony Honorat zwoływał cały naród polski, chcemy odnowić nasze oddanie się Jezusowi naszemu Panu i Oblubieńcowi.

Jezu Chryste, który przyszedłeś, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Bądź uwielbiony w naszych sercach napełnionych Tobą.

My, Twoje sługi, wpatrując się w oblicze Twojej Matki, Jasnogórskiej Królowej Polski, upadamy przed Tobą, Panem naszym i chcemy Ci oddać siebie i wszystko, co stanowi nasze życie.

Panie Jezu! W doniosłej chwili na Kalwarii dałeś nam Maryję za Matkę, a nas powierzyłeś Jej opiece. Dlatego, napełnione i ogarnięte Twoją nieskończoną miłością, zwracamy się do Niej, i przez Jej ręce chcemy złożyć to nasze ponowne oddanie się Tobie. Matko Kościoła, zawierzamy Ci, Ojca świętego Franciszka, biskupów i kapłanów. Uproś im dary Ducha Świętego, by formując swe serca na wzór Twego Serca, byli wiernymi szafarzami tajemnic Bożych.

Matko Pięknej Miłości, powierzamy Ci wszystkie osoby konsekrowane, aby Bóg umacniał ich więź oblubieńczą z Chrystusem i pomnażał owoce ich posługiwania. Królowo Polski, zawierzamy Ci naszą Ojczyznę, wszystkich sprawujących władzę, aby kierowali się poszanowaniem życia i godności każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Maryjo, Służebnico Pańska, oddajemy Bogu nasze Zgromadzenie z jego 134-letnią historią. Pomagaj nam, byśmy za Twoim przykładem były wiernymi Sługami Jezusa. Wyproś nam, łaskę szczerego i płynącego z miłości pójścia za Twoim Synem, w każdej chwili naszego życia. Ucz nas, stawać się całopalną ofiarą dla Jego chwały. Pomóż nam służyć w ukryciu tymi darami, jakie każda z nas otrzymała, aby czynione dobro było znane jedynie Bogu.

Wyproś Siostrom Delegatkom na XVII Kapitułę Generalną otwarcie serc na światło Ducha Świętego, aby szukały woli Pana Boga i starały się odpowiedzieć: jak dzisiaj żyć charyzmatem służby w ukryciu.

Twemu Sercu, Maryjo, powierzamy każdą Siostrę zmagającą się o świętość i wierność ślubowanym radom ewangelicznym, a zwłaszcza te Siostry, które potrzebują Twojej macierzyńskiej pomocy i opieki. Zaprowadź je w objęcia Jezusa, uproś im uzdrowienie, a nam wszystkim – daj serca wrażliwe na każdy przejaw wołania o pomoc i odwagę udzielania tej pomocy.

My, Sługi Jezusa, tutaj obecne, reprezentujące całe Zgromadzenie chcemy Cię prosić, byś uczyła nas każdego dnia jak odpowiadać Bogu: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” na wszystko, cokolwiek nas czeka jako Zgromadzenie i co spotka indywidualnie każdą z nas.

Zawierzamy Tobie, Maryjo, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nasze nadzieje i obawy. Uproś u Twojego Syna łaskę nowych sług Jezusa, sług oddanych, wiernych, gotowych na wszystko. Uproś nowe powołania do Apostolskiego Zjednoczenia Córek Maryi. Służebnico Pańska, oddajemy Tobie nasze zmagania o ducha i postawę służby wobec Boga i ludzi, oddajemy nasze dzieła i działania apostolskie, tych, do których jesteśmy posłane i których Bóg stawia na naszej drodze.

Maryjo, wzorze życia ukrytego, ucz nas chodzić twoimi śladami w pokorze, cichości, posłuszeństwie i zwyczajności życia. Uprosiła nam łaskę ukochania życia ukrytego z Chrystusem w Bogu.

Dziewico Niepokalana, przyjmij oddanie naszych serc, które należą do Chrystusa przez oblubieńcze związanie z Nim w ślubowanych radach: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Maryjo, jak Jezus Chrystus, Twój Syn, oddał nas Tobie na Kalwarii, tak Ty, oddawaj nas każdego dnia Jezusowi, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg Wszechmogący, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.